Használati feltételek

Üzletszabályzat és Általános Használati FeltételekCélunk az, hogy vásárlóink rendeléseit a lehető leggyorsabban és a vevő lehető legnagyobb megelégedésére teljesítsük. Az esetleges félreértések elkerülése véget, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbi rendelési szabályzatot.

A megrendelő (továbbiakban: vevő) a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Rendelési Szabályzat feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a weblapot úgy használja, hogy az elolvasott feltételeket érti és elfogadja.


Megrendelés, vételár, fizetési feltételek


A Vevő a bútort a www.karaihasznaltcikk.hu weboldalon szereplő termék alapján rendelheti meg. A weboldalon található bútor mellett feltüntetett ár a bútor bruttó ára, amely tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza azonban a szállítási költséget.

A karaihasznaltcikk.hu weboldalon feltüntetett árak változtatásának a jogát az eladó fenntartja, a módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az esetleges módosítás a megrendelt bútorok vételárát nem befolyásolja. 

Az ár akciós bútor esetén a weboldalon meghatározott ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt az eladó megrendelését követően visszaigazolja.

A termékek megrendelése esetén a vevő személyesen, készpénzben az áru átvételekor fizethet. (utánvét)


Ajánlati kötöttség ideje


A weboldalunkon megrendelt bútor áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk.


Szavatosság, jótállás


A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. 305.§ szabályai, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306.§-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint elsősorban kicseréljük, ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk, vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.


Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak. 


Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik.

A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy


a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.

a bútort átalakították, megváltoztatták;

valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;

a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.


A vevő – amennyiben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a vevő a szavatossági igényét menthető okból nem tudja a fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a vevő (fogyasztó) szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év.


Elállás joga


A 17/1999. (II.05.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 napon belül. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban, a Püspökladány, Jókai u. 15. 

A kifizetett vételárat az elállást követő 30 napon belül visszatérítjük.

Az elállási jog gyakorlása miatt a bútor visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő köteles viselni.


Az elállás joga nem gyakorolható olyan bútor értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amely a fogyasztó utasítás alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.


Felelősség kizárása


Az eladó nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl.vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért… stb.)

Az eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzététel időpontjától kezdve hatályosak. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vevőnek visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra.

 

Teljesítés


Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a megadott szállítási címen azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a Vevő a bútort átvette.

 

Adatvédelem


Az eladó – Kárai István egyéni vállalkozó - tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a vevők személyi adatait, a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint – és harmadik személynek nem adja át. A vevő az adatkezeléséhez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatainak törlését. Az érintettek adatközléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Szerződéskötés


A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás. A szerződést megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés regisztrált ügyfelekkel jön létre, akik adataikat a belépést követően tudják módosítani.

 

Érvényesség


Jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek – így a megrendelésre is vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Kárai – bútor Püspökladány interneten keresztül történő vásárlás (megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban és szerződésben foglalt valamennyi feltételt.


Jogi nyilatkozat


A www.karaihasznaltcikk.hu oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. 


Tájékoztatjuk, hogy a www.karaihasznaltcikk.hu jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!